Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden
Monitor zorg
Onderwerpen

Zorggebruik, bereikbaarheid en ervaringen met zorg in Fryslân

In de toekomst neemt de vraag naar zorg toe door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, nieuwe zorgtechnologie en een stijgende levensverwachting (RIVM, 2018). Ook wordt er van mensen verwacht dat ze meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen en zo zelfstandig mogelijk leven. De monitor Zorg laat cijfers zien over het gebruik van het zorgaanbod in Fryslân. De term zorgaanbod wijst op alle vormen van zorg waar mensen gebruik van kunnen maken (RIVM, 2018). Dit kan gaan om ‘formele zorg’ door betaalde beroepskrachten en hulp die mensen elkaar geven als mantelzorger of vrijwilliger (SCP, 2015). Cijfers over mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn te vinden in de monitor Sociale Samenhang.

Medische zorg: huisartsen, ziekenhuis en apotheek

Wanneer inwoners van Fryslân in aanraking komen met medische zorg gaat het bijvoorbeeld om huisarts-, ziekenhuis- of apothekerszorg. De onderstaande kaart geeft de gemiddelde afstand tot deze vormen van zorg op wijk- en buurtniveau. Daarbij zijn regionale verschillen te zien. Zo is de afstand tot huisartsen groter in delen van de gemeente Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en Waadhoeke. Vaak betreffen dit buitengebieden rondom de kernen.. Dit is ook het beeld voor de afstand tot apothekers, al zijn daarbij de verschillen tussen regio’s kleiner. Onderstaande figuur laat zien dat de afstand tot ziekenhuizen het kleinst is rondom de plekken waar de vier Friese ziekenhuizen gevestigd zijn: Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen.

i ?

Zorg door gemeenten: Wmo en jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp aan inwoners. Het gaat daarbij vooral om begeleiding en ondersteuning bij een zo zelfstandig mogelijk bestaan, en de hulpmiddelen die hierbij nodig zijn. Onderstaande cijfers geven weer hoeveel inwoners deze ondersteuning krijgen en hoe hoog het relatieve aandeel is. Daarbij valt op dat in sommige gemeenten relatief meer inwoners ondersteuning krijgen van gemeenten. Dit kan komen door bepaalde keuzes in het gemeentelijk beleid, zoals wie (eerder) in aanmerking komt voor hulp. Andere verklaring zijn verschillen in de uitvoeringspraktijk zoals het (beter) bereiken van inwoners met een hulpvraag of  de aanwezigheid een loket of spreekuur in een wijk of dorp waar iemand laagdrempelig kan aankloppen voor hulp.

Onderstaande cijfers laten zien hoeveel inwoners deze ondersteuning ontvangen naar het totaal of met uitsplitsing naar de Wmo en jeugdhulp. Tussen gemeenten verschilt het gebruik van deze ondersteuning.

i ?

Combinaties van zorg door gemeenten

Sommige inwoners ontvangen van de gemeente meerdere vormen van ondersteuning. Daarbij gaat het om jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en ondersteuning vanuit de Participatiewet (bijstand en re-integratie). Cijfers over hoeveel mensen bijstand ontvangen zijn te vinden in de monitor Werk. Onderstaande figuur laat zien hoeveel mensen en huishoudens een combinatie van deze ondersteuning ontvangt.

i ?

Gematigd positief over zorg

De meeste inwoners van Fryslân zijn gematigd positief over de zorg in de toekomst. De eerste figuur laat zien hoe inwoners van Fryslân in algemene zin denken over de zorg (Panel Fryslân, 2018). Zij zijn optimistisch over de kwaliteit van de zorg in de toekomst. Wel laten zij zich overwegend negatief uit over het overheidsbeleid waarbij een groter beroep wordt gedaan op informele hulp. Ook maken zij zich zorgen over de bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. Dit is in lijn met het landelijk beeld (SCP, 2019). De tweede figuur laat zien hoe mensen met een Wmo-voorziening de geboden maatschappelijke ondersteuning ervaren. Daarbij ligt het accent op de ervaren kwaliteit van leven, redzaamheid en het vermogen om dingen te doen die je wilt doen.

i ?

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Zoekt u specifieke cijfers? We helpen u graag verder! Neem contact op met:

Keimpe Anema LLM MSc
Keimpe Anema LLM MSc Onderzoeker E-mail Keimpe LinkedIn 06 156130 72
Keimpe Anema LLM MSc
Keimpe Anema LLM MSc Onderzoeker