Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Brede welvaart in Fryslân voor het eerst in beeld

Hoe staat Fryslân ervoor op het gebied van brede welvaart? Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft als eerste regionaal planbureau de CBS-meetmethode vertaald naar de Friese situatie. Ingrid van de Vegte, directeur-bestuurder van het FSP,  overhandigde dinsdag 23 maart het eerste exemplaar van het rapport Brede welvaart in Fryslân aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân.

"‘Friese schil’ van aanvullende data en onderzoek nodig”

Ingrid van de Vegte benadrukte tijdens de overhandiging het belang van een ‘Friese schil’ als verrijking van de CBS-monitor. “Juist door gegevens te gebruiken die specifiek voor Fryslân gelden, ontstaat een realistisch en integraal beeld van de kansen en uitdagingen waarmee onze provincie de komende jaren te maken krijgt.”

Kwaliteit van leven

Hoe een samenleving zich ontwikkelt is niet alleen uit te drukken in geld en economische groei. Dat is het uitgangspunt voor het concept ‘brede welvaart’. Het CBS heeft in grote lijnen de brede welvaart in Nederland in kaart gebracht en constateert daarbij verschillen tussen regio’s. Het FSP heeft deze cijfers nu vertaald naar de praktijk in Fryslân. Provincie en gemeenten kunnen deze gegevens gebruiken om de kwaliteit van leven en brede welvaart in de regio gericht te verbeteren.

Regionale Monitor Brede Welvaart

Sinds 2018 brengt het CBS jaarlijks een landelijke Monitor Brede Welvaart (MBW) uit. Om de brede welvaart in provincies en regio’s in kaart te brengen heeft het CBS eind 2020 de regionale Monitor Brede Welvaart ontwikkeld. Deze monitor geeft in grote lijnen weer hoe een regio op bepaalde thema’s van brede welvaart ervoor staat, zoals welzijn, materiële welvaart, werk, wonen en milieu. Met de regionale MBW is vergelijking tussen gemeenten en provincies mogelijk.

Regionale MBW bevestigt ‘Friese paradox’

Het FSP heeft als eerste regionaal planbureau onderzoek gedaan met behulp van de regionale Monitor Brede Welvaart. Het rapport ‘Brede welvaart in Fryslân. Eerste duiding van de CBS-monitor’ bevestigt de conclusie uit eerder FSP-onderzoek, die bekend is komen te staan als de ‘Friese paradox’: Fryslân scoort in verhouding met andere provincies hoog op welzijn, maar laag op welvaart. Gemeten langs de thema’s en indicatoren van de MBW doet Fryslân het relatief goed op welzijn, woontevredenheid, milieu, het gevoel van veiligheid en aspecten die met de samenleving te maken hebben, zoals het verrichten van vrijwilligerswerk. Op het thema materiële welvaart, waar inkomen en verdienvermogen onder vallen, liggen de resultaten beneden het landelijke gemiddelde. Dat geldt ook voor het thema arbeid & vrije tijd: als het gaat om arbeidsparticipatie en opleidingsniveau liggen de Friese uitkomsten onder het gemiddelde. Bij de indicator werkloosheid is de Friese score gemiddeld.

‘Friese schil’ noodzakelijk voor realistisch beeld

Het FSP vindt de meetmethode van het CBS in principe een goed instrument om brede welvaart in beeld te brengen. Het nadeel van die gestandaardiseerde CBS-methodiek is echter, dat er geen rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden in een regio. Verder kan het FSP bijvoorbeeld haar Panel Fryslân niet inzetten voor regionaal onderzoek naar brede welvaart, omdat niet alle provincies zo’n representatief burgerpanel hebben. “Daarom zouden we deze regionale Monitor Brede Welvaart moeten doorontwikkelen met een Friese schil, zodat we een realistisch beeld krijgen van de situatie in Fryslân”, zegt FSP-onderzoeker Marijn Molema.

Ook oog voor verschillen tussen Friese regio’s

Met ‘Brede welvaart in Fryslân’ heeft het FSP de situatie in de provincie in kaart gebracht. Het is belangrijk ook oog te hebben voor de regionale verschillen binnen Fryslân, aldus Molema. “Daarom doen we ook onderzoek naar de brede welvaart in Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest Fryslân. Bestuurders en beleidsmakers kunnen op basis van die inzichten inspelen op kansen en uitdagingen voor hun regio.”

Meer weten?

Prof. dr. Marijn Molema
Prof. dr. Marijn Molema Programmaleider E-mail Marijn LinkedIn 06 17 45 36 63