Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Friese Venster Thuiswonende Ouderen: ouderenzorg in beeld

Vergrijzing, ontgroening, krimp, tekorten aan zorgpersoneel en problemen op de woningmarkt zijn uitdagingen voor de toekomst van ouderenzorg. Het dashboard Friese Venster Thuiswonende Ouderen wordt binnenkort gelanceerd om data en informatie rondom dit onderwerp in kaart te brengen. Het FSP werkt samen met ROS Friesland vanuit DataFryslân, om hiermee een helder beeld op de ouderenzorg in de provincie te schetsen.

Op maandag 6 december presenteerden onderzoekers en beleidsmedewerkers van het Fries Sociaal Planbureau en ROS Friesland een eerste versie van het dashboard. Een aantal bevindingen en verwachtingen viel hen op. Zo brengt het venster de zogenaamde dubbele vergrijzing scherp in beeld: het aantal 85-plussers neemt de komende decennia aanzienlijk toe en de gemiddelde leeftijd van de bevolking komt steeds hoger te liggen. Het aantal mantelzorgers om deze ouderen op te vangen zal drastisch afnemen. Daarnaast zijn er op de lange termijn niet voldoende zorgprofessionals om de groeiende zorgvraag op te vangen.

Ontwikkeling van het dashboard

Hoe ontwikkelt de zorgvraag onder Friese ouderen zich in de komende decennia? Welke zorg, ondersteuning en woningen hebben zij nodig om langer thuis te kunnen wonen met een goede kwaliteit van leven? En over welke hulpbronnen beschikken we in Fryslân om de verwachte piek in die zorg- ondersteuningsvragen rond 2040 op te vangen? Het dashboard wil straks antwoord geven op deze en andere vragen rondom ouderenzorg.

Afgelopen maanden werd vanuit DataFryslân samengewerkt aan de ontwikkeling van het Friese Venster Thuiswonende ouderen. Het dashboard maakt de best beschikbare prognoses van de zorgvraag zichtbaar. Daarnaast maakt het inzichtelijk welke factoren de ontwikkeling van de zorgvraag beïnvloeden. Met dit dashboard worden indicatoren in beeld gebracht die zicht geven op de draaglast die ouderen ervaren bij het deelnemen aan de samenleving en de draagkracht die hen in staat stelt om met deze draaglast om te gaan. Niet alleen op het terrein van zorg, maar ook op het terrein van ondersteuning, sociale participatie, wonen, welzijn en financiën.

Groepen ouderen in beeld

Het verzamelen van relevante data en informatie voor dit project was een uitdaging. Zorg en ondersteuning aan ouderen in Fryslân is namelijk versnipperd over verschillende domeinen en wettelijke kaders. De samenwerking tussen alle betrokken partijen vanuit Data Fryslân zorgde ervoor dat relevantie informatie voor dit project verzameld kon worden. Bovendien kon met gegevens van Panel Fryslân geëxperimenteerd worden met nieuwe technieken om alle Friese ouderen in groepen in te delen naar de draaglast en draagkracht die zij ervaren.

Er kwamen vier groepen uit de analyse naar voren die onderling grote verschillen tonen: de overlevers, de zelfredzame ouderen, de sociaal welgestelde ouderen en de tevredenen.

Lancering dashboard

Binnenkort komt het dashboard online en deze zal in 2022 doorontwikkeld worden. Er worden gerichte prognoses toegevoegd van de zorgvraag, het mantelzorgpotentieel, het personeelsaanbod, vraag en aanbod van passende woningen. Ook zal er aandacht zijn voor de investeringen die nodig zijn om langer thuis wonen met goede levenskwaliteit mogelijk te maken. Tot slot worden de verschillende groepen ouderen verder in beeld gebracht.

De eerste versie van het dashboard zal binnenkort te raadplegen zijn op de website van Data Fryslân.

Dr. Dirk Postma
Dr. Dirk Postma Programmaleider