Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Privacyverklaring

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is een onafhankelijk, niet-commercieel kennisinstituut in Fryslân dat trends en ontwikkelingen in Fryslân in kaart brengt, analyseert, ontsluit en beschikbaar maakt voor een breed publiek. Overheden, organisaties, bedrijven en burgers kunnen bij het FSP nieuwe inzichten en kennis ophalen dat hen helpt bij het afwegen van keuzes en het inschatten van nieuwe (beleids)kansen.

Het FSP hanteert een strikt privacy beleid. Wij waarderen het dat u de tijd neemt om mee te werken aan (een van) onze onderzoeken en vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw persoonlijke informatie wordt omgegaan. Wij nemen uw privacy en dat van andere betrokkenen zeer serieus. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop het FSP met uw persoonlijke gegevens omgaat. Het FSP handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en onderschrijft de Gedragscode van de Vereniging voor Onderzoek en Statistiek (VSO). De gedragscode is via deze link te lezen. De gedragscode is een praktische uitwerking van de AVG. Ook voorziet de gedragscode in een onafhankelijke beroepscommissie voor de behandeling van klachten en geschillen. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden zonder toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan derden. Uw informatie wordt door het FSP op een veilige manier gebruikt en verwerkt. Uw privacy staat voorop.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Het FSP verzamelt gegevens op verschillende manieren. Ten eerste verzamelt het FSP data aan de hand van digitale enquêtes, panelonderzoek (Panel Fryslân), interviews en focusgroepen. Wanneer u meewerkt aan een digitale enquête, een panelonderzoek, een interview of focusgroep, dan wordt vooraf uw toestemming gevraagd en deelname is altijd vrijwillig.

Ten tweede ontvangt het FSP databestanden van samenwerkingspartners als onderwijs- en kennisinstellingen met een publiek doel. Als deze data persoonsgegevens bevatten, wordt daarbij altijd gebruik gemaakt van een verwerkingsovereenkomst.

Ten derde verzamelen wij data via statistische bureaus en andere organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het secuur en veilig verwerken van de gegevens die zij verzamelen en handelen daarbij in overeenstemming met de AVG. Het FSP ontvangt van deze organisaties alleen anonieme statistische gegevens die niet herleidbaar zijn tot een individu. Alleen onder zeer strenge voorwaarden kan het FSP toegang krijgen tot microdata.

Ten vierde worden contactgegevens verzamelt wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van algemene en gerichte nieuwsbrieven.

Ten vijfde worden uw contactgegevens verzamelt wanneer u zich aanmeldt voor een bijeenkomst. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van informatie binnen het thema van de bijeenkomst. Mogelijk worden deze gegevens opgenomen in ons CRM-systeem.

Ten zesde worden uw contactgegevens verwerkt wanneer u een vraag of contactverzoek indient via het formulier op de website. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van uw verzoek.

Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?

Het FSP verwerkt voornamelijk gegevens over uw visie, mening en ervaring met betrekking tot het thema waar onderzoek naar wordt gedaan. Wij vragen niet meer persoonlijke gegevens dan strikt noodzakelijk voor het doel van het onderzoek waar u aan meewerkt; uw privacy en veiligheid staan voorop. Afhankelijk van het type onderzoek verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. Contactgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze contactgegevens worden alleen gebruikt wanneer u heeft aangegeven mee te willen werken aan een onderzoek, een bijeenkomst, een contactverzoek heeft ingediend op onze website, of voor een uitnodigingsbrief voor deelname aan panelonderzoek. E-mailadressen worden ook gebruikt voor het beheer van Panel Fryslân en het versturen van de nieuwsbrief. De contactgegevens worden losgekoppeld van de overige informatie die u opgeeft, zodat de gegevens zoveel mogelijk anoniem kunnen worden verwerkt. De geanonimiseerde gegevens zijn daardoor niet tot u herleidbaar.
 2. Algemene persoonsgegevens: geslacht, leeftijd, opleiding, beroep, persoonseigenschappen en huishoudsamenstelling. De algemene persoonsgegevens worden losgekoppeld van eventuele contactgegevens, zodat ze niet tot u als individueel persoon herleidbaar zijn.
 3. Bijzondere gegevens: naast gewone persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over gevoelige onderwerpen zoals religie, etnische achtergrond, politieke voorkeur, gezondheid, seksueel leven, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden alleen in uitzonderlijke gevallen verwerkt. De gegevens worden zo veel mogelijk anoniem verwerkt en zijn niet tot u herleidbaar.
 4. Overige gegevens: gegevens over uw visie, mening en ervaring met betrekking tot het thema van het onderzoek. Deze gegevens worden te allen tijde losgekoppeld van de persoonlijke gegevens en zijn niet tot u herleidbaar.

Bij het verwerken van de persoonsgegevens houdt het FSP zich strikt aan de wettelijke grondslagen binnen de AVG.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

Als u meewerkt aan een onderzoek worden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor het onderzoek waar u aan meewerkt. We verzamelen geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden omschreven in het onderzoek, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op basis van één van de volgende grondslagen:

 • U hebt toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u.
 • Wij zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

De Privacy Officer van het FSP ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de AVG.

Wie kan er bij uw gegevens?

Alleen medewerkers van het FSP die betrokken zijn bij het onderzoek waar u aan mee werkt, hebben toegang tot de door u verstrekte persoonsgegevens. Zij hebben geheimhoudingsplicht voor alle persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of wanneer u hier expliciete toestemming voor hebt gegeven.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de gestelde onderzoeksdoelen. Persoonsgegevens worden zo snel mogelijk bij verwerking grondig gepseudonimiseerd of geanonimiseerd en zijn dan niet meer terug te leiden tot u als persoon. In alle gevallen worden passende beveiligingsmaatregelen getroffen en is de toegang tot deze gegevens beperkt.

Welke beveiligingswaarborgen neemt het FSP?

Het FSP treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, onrechtmatige toegang of tegen enige andere onrechtmatige vorm van verwerking. Zo zijn de antwoorden op vragen uit vragenlijsten losgekoppeld van herleidbare gegevens. Naam en adresgegevens zijn alleen eenmalig gebruikt om mensen te benaderen voor lidmaatschap van een panel, daarna worden deze gegevens verwijderd. Alle analyses van data vinden plaats op een beveiligd computersysteem waartoe onbevoegden geen toegang hebben. In de publicaties die het FSP naar buiten brengt, zijn personen nooit te herleiden, behalve als hier met de betrokkenen uitdrukkelijke, schriftelijke afspraken over zijn gemaakt.

Wat wordt er met cookies en gegevens via de nieuwsbrief gedaan?

Om u meer service te bieden, wordt op veel websites gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn handige technieken die het gebruik van een website makkelijker maken. Op de website van het FSP wordt ook gebruik gemaakt van cookies: technische cookies, google analytics en overige cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en het gebruik makkelijker te maken. Het FSP anonimiseert de gegevens en deze worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het functioneren van de FSP website en het inzichtelijk maken van het gebruik van de FSP website. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het FSP, ontvangt u alleen een bericht als er een algemene of gerichte nieuwsbrief wordt verstuurd. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief wordt een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Het adressenbestand wordt niet aan derden verstrekt.

Wat zijn uw rechten op het gebied van privacy?

Onder de AVG hebben betrokkenen een aantal rechten. Op deze manier kunt u voor uzelf opkomen bij het verwerken en opslaan van uw persoonsgegevens. Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, hebt u de volgende rechten:

 • Allereerst bestaat het recht op inzage. Dit betekent dat u aan het FSP kunt vragen of u inzage mag hebben in uw persoonsgegevens.
 • Ten tweede het recht op rectificatie. Dit betekent dat u het recht hebt de persoonsgegevens die wij van u verwerken te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • Ten derde bestaat het recht op vergetelheid. Dit recht houdt in dat het FSP in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moet wissen als u erom vraagt.
 • Ten vierde kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Ten vijfde hebben betrokkenen recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om, indien het technisch mogelijk is, de persoonsgegevens die wij van u verwerken over te laten dragen naar een derde partij.
 • Ten zesde het recht op beperking van verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Tenslotte moet het FSP u duidelijke informatie geven over het doel van het onderzoek waaraan u deelneemt en wat er wordt gedaan met uw persoonsgegevens.

Deze rechten hebben alleen betrekking op uw persoonsgegevens. Het is nooit toegestaan om persoonsgegevens van anderen in te zien. Indien u een verzoek indient vragen wij u altijd om u te identificeren, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Omdat wij werken met geanonimiseerde data zijn uw persoonsgegevens in veel gevallen niet meer te herleiden. Wij kunnen op dat moment helaas niet voldoen aan uw vraag over inzage van persoonsgegevens.

Het FSP voldoet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken aan een verzoek. Mocht het om een complex verzoek gaan, dan geldt een periode van maximaal drie maanden.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Mochten er ontwikkelingen zijn op het gebied van privacy, dan wordt de privacyverklaring aangepast. Het FSP houdt het recht om de privacyverklaring aan te passen mocht de wet hier om vragen. Wijzigingen worden doorgevoerd op deze pagina. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring door te nemen.

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de Privacy Officer van het FSP.

Sjaak Moerman MSc
Sjaak Moerman MSc Data-analist/onderzoeker E-mail Sjaak 06 285 248 75

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten