Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Privacyverklaring

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is een onafhankelijk, niet-commercieel kennisinstituut in Fryslân dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit en beschikbaar maakt voor een breed publiek. Overheden, organisaties, bedrijven en burgers kunnen bij het FSP nieuwe inzichten en kennis ophalen om hun werk te verbeteren.

Het FSP hanteert een strikt privacy beleid. Wij hechten er veel waarde aan dat u de tijd neemt om mee te werken aan (een van) onze onderzoeken en vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw persoonlijke informatie wordt omgegaan. Wij nemen uw privacy en dat van andere betrokkenen zeer serieus. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop het FSP met uw persoonlijke gegevens omgaat. Het FSP handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en onderschrijft de Gedragscode van de Vereniging voor Onderzoek en Statistiek (VSO). De gedragscode is een praktische uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook voorziet de gedragscode in een onafhankelijke beroepscommissie voor de behandeling van klachten en geschillen. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden zonder toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan derden. Het FSP verwerkt en gebruikt de informatie over u op een veilige manier. Uw privacy staat voorop.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Het FSP verzamelt gegevens op verschillende manieren. Ten eerste verzamelt het FSP data aan de hand van digitale enquêtes, panelonderzoeken (Panel Fryslân) en interviews. Wanneer u meewerkt aan een digitale enquête, een panelonderzoek of een interview, dan wordt vooraf uitdrukkelijk uw goedkeuring gevraagd.
Ten tweede ontvangt het FSP databestanden van samenwerkingspartners. Hierbij wordt altijd gebruik gemaakt van een verwerkingsovereenkomst. We houden ons aan de wettelijke regels volgens de AVG, en de VSO gedragscode.

Ten derde verzamelen wij data via universiteiten, statistische bureaus en organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het secuur en veilig verwerken van de gegevens die zij verzamelen en handelen strikt in overeenstemming met de AVG. Het FSP ontvangt alleen statistische gegevens die niet herleidbaar zijn tot een individu. Alleen onder strenge voorwaarden kan het FSP toegang krijgen tot geanonimiseerde microdata.

Ten vierde worden contactgegevens verzamelt wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van algemene en gerichte nieuwsbrieven.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het onderzoek waar u aan meewerkt. We verzamelen geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden omschreven in het onderzoek, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven. De Privacy Officer van het FSP ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de AVG.

Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?

Het FSP verwerkt voornamelijk gegevens over uw visie, mening en ervaring met betrekking tot het thema waar onderzoek naar wordt gedaan. Wij vragen geen persoonlijke gegevens dan dat wat strikt noodzakelijk is in verband met het doel van het onderzoek; uw privacy en veiligheid staan voorop. Afhankelijk van het type onderzoek verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  1. Contactgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze contactgegevens worden alleen gebruikt wanneer u heeft aangegeven mee te willen werken aan een onderzoek. De contactgegevens worden losgekoppeld van de overige informatie die u opgeeft, zodat de gegevens volledig anoniem kunnen worden verwerkt. De geanonimiseerde gegevens zijn daardoor niet tot u herleidbaar.
  2. Algemene persoonsgegevens: geslacht, leeftijd, opleiding, beroep, persoonseigenschappen en huishoudsamenstelling. De algemene persoonsgegevens worden losgekoppeld van eventuele contactgegevens, zodat ze niet tot een individueel persoon herleidbaar zijn.
  3. Bijzondere gegevens: naast gewone persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over gevoelige onderwerpen zoals religie, etnische achtergrond, politieke voorkeur, gezondheid, seksueel leven, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden alleen in uitzonderlijke gevallen verwerkt. De gegevens worden geheel anoniem verwerkt en zijn niet tot u herleidbaar.
  4. Overige gegevens: gegevens over uw visie, mening en ervaring met betrekking tot het thema van het onderzoek. Deze gegevens worden te allen tijde losgekoppeld van de persoonlijke gegevens en zijn niet tot u herleidbaar.

Bij het verwerken van de persoonsgegevens houdt het FSP zich strikt aan de wettelijke grondslagen binnen de AVG.

Wie kan er bij uw gegevens?

Alleen medewerkers van het FSP die betrokken zijn bij het onderzoek waar u aan mee werkt, hebben toegang tot de door u verstrekte gegevens. Zij hebben geheimhoudingsplicht voor alle persoonsgegevens. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft of het FSP dit verplicht is op grond van de AVG.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De gegevens worden direct bij verwerking geanonimiseerd en zijn niet meer terug te leiden tot u als persoon. Uw persoonsgegevens worden een halfjaar na oplevering van de onderzoeksresultaten vernietigd.

Wat wordt er met cookies en gegevens via de nieuwsbrief gedaan?

Om u meer service te bieden, wordt op veel websites gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn handige technieken die het gebruik van een website makkelijker maken. Op de website van het FSP wordt ook gebruik gemaakt van cookies: technische cookies, google analytics en overige cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en het gebruik makkelijker te maken.

Het FSP anonimiseert de gegevens en deze worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het inzichtelijk maken van website gebruik. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Indien u gebruik maakt van de nieuwsbrief van het FSP, ontvangt u alleen een bericht als er een algemene of gerichte nieuwsbrief wordt verstuurd. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief wordt een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Het adressenbestand wordt niet aan derden verstrekt.

Wat zijn uw rechten op het gebied van privacy?

Onder de AVG hebben betrokkenen een aantal rechten. Op deze manier kunt u voor uzelf opkomen bij het verwerken en opslaan van uw persoonsgegevens. Allereerst bestaat het recht op inzage. Dit betekent dat u aan het FSP kunt vragen of u inzage mag hebben in uw persoonsgegevens. Ten tweede hebben betrokkenen recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens te ontvangen. Als derde bestaat het recht op vergetelheid. Dit recht houdt in dat het FSP in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moet wissen als u erom vraagt. Tenslotte moet het FSP u duidelijke informatie geven over het doel van het onderzoek en wat er wordt gedaan met uw persoonsgegevens.

De rechten hebben alleen betrekking op uw persoonsgegevens. Het is nooit en te nimmer toegestaan om persoonsgegevens van anderen in te zien. Omdat wij werken met geanonimiseerde data zijn uw persoonsgegevens in veel gevallen niet meer te herleiden. Wij kunnen op dat moment helaas niet voldoen aan uw vraag over inzage van persoonsgegevens.

Het FSP zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken aan een verzoek voldoen. Mocht het om een complex verzoek gaan, dan geldt een periode van maximaal drie maanden.

Welke beveiligingswaarborgen neemt het FSP?

FSP treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, onrechtmatige toegang of tegen enige andere onrechtmatige vorm van verwerking. De antwoorden op vragen uit vragenlijsten zijn losgekoppeld van namen en adressen. Het FSP beschikt ook niet over deze gegevens. Deze gegevens zijn alleen eenmalig gebruikt om mensen te benaderen voor lidmaatschap van een panel. De verzamelde gegevens worden alleen voor wetenschappelijke en statistische doeleinden gebruikt. De analyses vinden plaats op een beveiligd computersysteem waartoe onbevoegden geen toegang hebben. In de publicaties die het FSP naar buiten brengt, zijn personen nooit te herleiden, behalve als hier uitdrukkelijke afspraken over zijn gemaakt.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Mochten er ontwikkelingen zijn op het gebied van privacy, dan wordt de privacyverklaring aangepast. Het FSP houdt het recht om de privacyverklaring aan te passen mocht de wet hier om vragen. Wijzigingen worden doorgevoerd op deze pagina. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring door te nemen.

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met de Privacy Officer van het FSP.

Sjaak Moerman MSc
Sjaak Moerman MSc Data-analist/onderzoeker E-mail Sjaak 06 285 248 75