Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Programma’s

Onder leiding van de programmaleiders Dirk Postma en Marijn Molema, doet het FSP verdiepend onderzoek. In deze onderzoeken wordt samenhang tussen ontwikkelingen aangebracht, worden verbanden gelegd en verklaringen gevonden.

We werken in twee programma’s waarbij is gekozen voor een aanpak gericht op grote, maatschappelijke opgaven. Voorbeelden van maatschappelijke uitdagingen zijn de groeiende sociale ongelijkheid en het zoeken naar een betere balans tussen economie & ecologie. Verdiepend onderzoek van het FSP moet deze uitdagingen agenderen in samenhangende projecten. De uitkomsten daarvan kunnen onze doelgroepen helpen bij het bepalen van hun koers te midden van de maatschappelijke opgaven waarmee zij te maken krijgen.

Programma Naar een inclusieve samenleving

Tegen de achtergrond van structurele veranderingen als digitalisering, flexibilisering en vergrijzing onderzoeken we in dit programma verschillende groepen in de samenleving. We gaan na of er kwetsbare groepen in de samenleving ontstaan, die kunnen profiteren van sociale hulpbronnen en collectieve voorzieningen. Daarbij richten we ons specifiek op de gemeenten in Fryslân maar ook op de georganiseerde burgers, werkgevers en professionals. Zij werken aan een inclusieve samenleving binnen de kaders die hogere overheden aan hen stellen. Maar wat is hun sturings- en handelingsruimte? Hoe kunnen zij deze ruimte op zo’n manier benutten dat zoveel mogelijk burgers meedoen in de samenleving?

Dit programma bestaat op dit moment uit zes projecten:

Verschillen in Fryslân
Miranda Visser

We willen meer inzicht krijgen in verschillen in leefstijl, mate van betrokkenheid en de aanwezigheid van hulpbronnen in Fryslân. Ook regionale of andere verschillen kunnen hier in beeld gebracht worden. We doen een panelonderzoek en maken analyses van eerdere panels. Er wordt methodisch samengewerkt met het SCP. De uitkomsten van dit onderzoeken dragen bij aan de analyse in verschillende andere verdiepende projecten waar het gaat om het beter begrijpen van verschillen en het maken van beleidskeuzen voor verschillende groepen.

 Alle burgers in beeld
Truus de Witte

We willen groepen burgers in beeld brengen waarvan we weten dat het nog onvoldoende bekend is in hoeverre en op welke wijze zij belemmerd worden in hun deelname aan de samenleving. Eind 2019 rondden we een project af over jongeren in het speciaal onderwijs en hun doorstroming naar vervolgonderwijs of werk. Vanaf het tweede kwartaal van 2020 gaan we het welbevinden van Friese agrariërs nader in beeld brengen. Vanuit deze onderzoeksresultaten gaan we strategieën helpen ontwerpen die ‘multi stakeholder partnerships’ in staat stellen om ‘moeilijk bereikbare groepen’ in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken te laten participeren.

Armoede anders bekeken
Keimpe Anema

Mensen die in een armoedesituatie verkeren, ervaren een lagere kwaliteit van leven door hun bestaansonzekerheid. In Fryslân is deze groep relatief groot in vergelijking met andere provincies. Het FSP heeft al verschillende publicaties uitgebracht rond het thema armoede. In dit meerjarenproject richten we ons op de domeinoverstijgende samenwerking tussen uiteenlopende lokale partijen. Bijzondere aandacht krijgen de verschuivingen die gaande zijn als gevolg van globalisering, nieuwe vormen van governance en alliantievorming tegen de achtergrond van een veranderend sociaal contract tussen burgers, overheden, markt en civil society. Ook gaan we toekomstscenario’s verkennen voor een succesvolle aanpak van armoedevraagstukken in Fryslân.

De sociale staat van de Friese energietransitie
Arjen Brander

De overgang naar duurzame energie kan veel van burgers vragen. Zijn alle inwoners van Fryslân betrokken bij dit proces? Het FSP onderzoekt tussen 2019 en 2023 de houding, mening, verwachtingen en het gedrag van de inwoners van Fryslân ten aanzien van de energietransitie in het algemeen en in het bijzonder de verduurzaming van hun eigen woning en projecten voor het opwekken van duurzame energie in de openbare ruimte. Het doel is om uitgangspunten te formuleren die gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties helpen bij het betrekken van zoveel mogelijk burgers bij de energietransitie. In april 2020 ronden we de oriëntatiefase af met een rapportage. Van februari t/m oktober vindt ook de eerste verdiepingsfase plaats, waarin we i.s.m. Campus Fryslân de leerervaringen rondom windparken en zonneweiden in beeld brengen.

Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking
Annet ten Brug

Met het Nivel, de Rijksuniversiteit Groningen, Tranzo en Universiteit Tilburg werken we samen aan een onderzoek naar de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking en een intensieve zorgvraag. Niet duidelijk is hoe het leven van deze naasten wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de intensieve zorgvraag van hun zoon of dochter, broer of zus of ander familielid. Het onderzoek brengt in kaart wat de kwaliteit van leven is en wat de ervaringen zijn van naasten van mensen met een beperking. Deze kennis kan na publicatie in het eerste kwartaal van 2020 worden gebruikt om te bepalen welke aspecten van de kwaliteit van leven van naasten onder druk staan en hoe deze beïnvloed en verbeterd kunnen worden.

Sociaal beleid maken met burgers
Dirk Postma

De Wmo, Participatiewet en Jeugdwet verplichten gemeenten om burgers te betrekken bij de ontwikkeling van sociaal beleid. Gemeenten zijn vrij in de manier waarop zij dit doen. Door de decentralisaties is het aandachtsgebied van burger- en cliëntraden verbreed en neemt de adviestaak in omvang toe. Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop Friese gemeenten en burgers met deze uitdagingen omgaan, hebben we de ervaringen van direct betrokkenen bij beleidsparticipatie in het sociaal domein onderzocht. De eerste fase van het onderzoek richtte zich op de ervaringen van gemeentelijke beleidsadviseurs, de tweede fase op de ervaringen van burgers en cliënten die deelnemen aan beleidsparticipatie in Friese gemeenten. De resultaten van dit onderzoek leveren de bouwstenen voor een expertmeeting en publicatie in maart 2020. Hierop volgend werken we met betrokkenen een aantal gezamenlijk doordachte en onderbouwde toekomstscenario’s uit voor beleidsparticipatie in het sociaal domein. Ook levert dit inzichten op voor beleidsparticipatie van burgers in de breedte, zoals bij het omgaan met de komende omgevingswet en de energietransitie.

Programma Naar een brede kijk op ontwikkeling

De transitie van demografische groei naar krimp enerzijds en de balansdiscussie tussen economie en ecologie anderzijds leidt ook in Fryslân tot onzekerheid. Het antwoord op de vraag ‘wat is regionale ontwikkeling?’ was lange tijd afgestemd op meer banen, meer woonwijken, meer infrastructuur. Het probleem is dat het perspectief van ‘meer, meer, meer’ ons niet langer houvast naar de toekomst geeft. Daarom zal ons denken over regionale ontwikkeling zich moeten aanpassen. In dit programma willen we bijdragen aan een bredere kijk op ontwikkeling, gesteund door de Brede Welvaartsmonitor van het CBS. We vragen ons daarbij af wat de ruimtelijke, sociale, economische en culturele potenties van de Friese samenleving zijn. We leggen de focus op de hele provincie Fryslân en vertalen de inzichten waar mogelijk naar de Friese gemeenten. Hoe kunnen we de Friese potenties op een integrale manier met elkaar verbinden tot nieuwe visies op regionale ontwikkeling?

Resultaten uit dit programma worden behaald op het niveau van projecten. Dit programma bestaat op dit moment uit zes projecten:

Brede welvaart in Fryslân
Marijn Molema

Dit project is een analyse van methoden en mogelijkheden voor een monitoringskader dat overheden op verschillende schalen kunnen gebruiken. Door middel van presentaties en bijeenkomsten willen we komen tot een zoveel mogelijk gedragen werkwijze om de brede welvaart van Fryslân goed te monitoren. In november 2019 organiseerden we een eerste bijenkomst, een werkatelier Brede Welvaart in samenwerking met Panorama 2028.

Leven in Fryslân 2.0

Dit tweejarige project betreft een verdieping van de trends die in Leven in Fryslân 1.0 in 2019 is uitgebracht. In 2020 vindt de voorbereiding plaatst voor de publicatie in 2021 voorafgaand aan de gemeentelijke verkiezingen. De verdieping vindt plaats naar het niveau van regio’s en gemeenten, naar specifieke doelgroepen en gaat in op nieuwe ontwikkelingen.

Bevolkingsprognoses nader bekeken

Uit de presentaties die we geven rond trends en ontwikkelingen weten we dat het omgaan met prognoses voor beleidsmakers best lastig is. En wat betekent dat? Ze zijn wel belangrijk, zeker wie voorbij de groei wil denken. In dit kortlopende project ontwikkelen we een aantal presentaties en tools om te ondersteunen bij het werken met prognoses.

Ruimtelijke verkenning van wonen en leven in Fryslân

In de wetenschap en de praktijk groeit het besef dat er adaptieve vormen van kennis en beleid nodig zijn in de planning van onze woon- en leefomgeving. Wij willen daar aan bijdragen met een meerjarig project. Het begin daarvan wordt in 2020 gemaakt d.m.v. een analyse van de omgevingsplanning en woonvisies in Fryslân. Hiermee krijgen we een overzicht van de toekomstige ruimtelijke opgaven in onze regio.

Friese paradox – vervolg

In dit project willen we een vervolgonderzoek op de Friese paradox ontwerpen. Het gaat om een verdieping op met name de sociaal-culturele hulpbronnen die tot een zelf gerapporteerd gevoel van geluk en tevredenheid leiden. Onderzocht zal worden, hoe dit onderzoek vorm gegeven kan worden en welke data en methodiek hierbij past. We hebben al een aantal mogelijke verklaringsrichtingen benoemd waarmee we in de toekomst aan de slag gaan.

Langer thuiswonende ouderen
Truus de Witte

De afgelopen jaren heeft het FSP samen met Platform Geef de woonzorgatlas gemaakt om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningen voor de groeiende groep ouderen. Dit heeft geleid tot een vervolgproject waarin integraal gekeken is naar nieuwe oplossingen te creëren. In februari 2020 is de publicatie Wat hebben thuiswonende ouderen nodig? verschenen. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in het meerjarige project ‘Ruimtelijke verkenning van wonen en leven in Fryslân’.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten